Archives
Sign In

I am a Web developer (www.byo24.com) I own a web developing and web hosting company called eDuzeNet....

Bulawayo24
Sign InSign Up

Tsvangirai qinisa umuzi wakho njenge ndoda

11 years ago | 34771 Views
Walutheza olulenkume ngokuthatha umfazi oweZanu-PF, ukukhala akusizi bana yindoda, qinisa umuzi wakho ulinde u2018.

Aluba waba yindoda emadodeni ngo2008 wekela ukukhalala njengomfazi omithiyo abantu bekuthembile kwakuzalunga, kodwa wasitshengisa ubugcwala bakho bonke.

Abantu bafuna ukumelwa ngamaqhawe hatshi amagwala ndini. Abantu bafa mihla namalanga - ukhetho luka2008 kwakumele ulugqibe njengeqhawe! hatshi ukuthi wesaba ukuthi abantu bazakufa ngokukhahlamezwa.
11 iNdabaNdaba
Tags: Tsvangirai

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 11 years
Tswangirayi you were let down by your trouser mporals, nhow on earth could you have Zanu pf women for concubines and even marfry the daughter of a veteran Zanu governor? Vuka emaqandendi ndoda uwuthengisile umzabalazo kumbe wenza ngoba uRobert ngumalumakho?
Anonymous user 11 years
Tsvangirai might have lost the elections but i personally give him credit because he is the only man in zimbabwe who stood against the vision of ZANU PF and he thought and came out in the open about democratic change, big up to him. The man is really trying for crying out loud.
Anonymous user 11 years
Tsvangirai is not the only man "who stood against the vision of ZANU PF" get your facts straight on how started the Movement for Democratic Change
Anonymous user 11 years
Suka Ndaba, nxa umthandile umfazi akukhethelanga ukuthi uzalwa ngaphi.Induku enhle yayivele iganyulwa ezizweni.Kodwa kwakumele wazi ukuthi ngeyesihlahla bani. Wazenza ke unfoka Swangilayi, sikhala laye.
Anonymous user 11 years
uyatsho njalo ngoba awuhlukumezwanga, njalo awubonanga ukuthi bekunjani pandle apha ngezanu yonale. kwafiwa ndoda, abanu batshiswa, abanye banyamalala lakathesi akwaziwa bangaphi.
Anonymous user 11 years
Tsvangirai awulasibindi njenge ndoda . Iqhawe alibuyeli emuva liyaphambili ngomkhonto lehawu .
Anonymous user 11 years
U 2018 kambe madoda ukhona okwaziyo ukuthi kuzabe kunjani kumbe lokho akusoze kuphinde okwenzakeloy sisale sesikhangele 2023.Kambe umfazi ukuthatha yebo kwamangalisa kodwa umunye umlobi wathi akulalutho ecimbini olutshengisa ukuti lizaba livevana bo mgoba umendo awutshayelwa amathambo. Ukuthatha kwake kwakulungile kodwa into eyaba liphutha yikuvuma ukuthatha ingatsha zikahulumede utshiye uqgwaba lwawo ngaphansi lungatshintshanga wena! .Kwamhlupha umantaka Swangilayi kwaze kwayafika elokucina. Mbeki le imboza yakho nje idle wedwa.Le kwakuyindaba eyayimele imenyelwe amadoda wonke ikakhulu abaphathi bezinkonzo manje khathesi umyama phambili asivumeni nxa usenza izinto zakho imarket kumemele ibe eyomhlaba hatshi ukuthi kuthengwa ichina kumbe emajapani.
Anonymous user 11 years
Tsvangirai got into government ate money got a wife what more would he want? he just went for elections as a routine drill...people of Zimbabwe forget about Morgan Tsvangirai he has all he wants personally.Abantu basa dlala ngezombangazwe bayazana laba bantu thina sizohlala sizihlupha ngabo masizibonele impilo zethu. Bafazi bekezelani madoda asisebenzeni ngamandla sigcine imuli zethu! vanhu rume nemadzimai ngati shande nesimba tirwire mhuri dzedu tisiyane nezve huupfumi hwenyika tinga tozo svera tanetsana iko vachiziyana pamusangano.
Anonymous user 11 years
is mugabe taken the country again
Anonymous user 11 years
lina mandeere liyadziyendzesa... Liyakuluma too much asi aliyendzi luto... Yivani ngama dhoda sivili li phume mgceke... lizahla likala njenge radio avanthu veyendza intandho
Anonymous user 10 years
Kanti akekho yini ongaba ncono kule vaka elingu tswangilayi?
Invite
What iBlog
Friends
myAfroTube | Follow | 48 Blogs
bettymakoni | Follow | 40 Blogs
asante | Follow | 9 Blogs
Malema | Follow | 51 Blogs
Khumalo | Follow | 9 Blogs